Ръководството ви информира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Октомври 2022
Отъствия от училище

Отъствия от училище

10.10.2022

Във връзка с  въведената от  Министерството на образованието и науката електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците, напомняме за начина на извиняване на отсъствията, включително и вида на документа, който се представя.

При отсъствие по здравословни причини, след връщане на ученика в училище, се представя медицински документ, издаден от общопрактикуващия лекар или неотложен кабинет.

При отсъствие поради участие на ученика в състезание, конкурс, олимпиада, фестивал, концерт, спектакъл, изложба и други – след връщането си в училище, ученикът трябва да представи на класния ръководител документ (с подпис, печат), с който се потвърждава участието му. Документът трябва да е издаден от организатора на дейността, от институцията, от името на която участва или от спортния клуб, в който членува, и да е с потвърждение от родител.

При отсъствие по семейни причини до 3 дни – заявлението се подава от родител до класния ръководител.

При отсъствие по семейни причини до 7 дни – заявлението се подава от родител до директора на училището.

Отсъствия не се извиняват, ако липсва коректно попълнена медицинска бележка или документ от родител.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.