Ръководството ви информира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Септември 2022

Нормативни документи и бланки

16.09.2022

Стратегия за развитие на ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

Училищен учебен план за учебната 2022/23 година

Дневно разписание в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

Правилник за дейността на ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

Форми на обучение в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

Правилник за вътрешния трудов ред - 2022/23 година

Правилник за пропускателния режим в ЧСУ "Константин-Кирил Философ" - 2022/2023

Етичен кодекс на работещите с деца

План-програма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище през учебната 2022-2023 година

План за квалификационна дейност за учебната 2022/2023 година

План за противодействие на тероризма за учебната 2022-2023 година

План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари за учебната 2022-2023 година

Училищен план за работа в условията на извънредна епидемична обстановка през учебната 2022-2023 година

Правила за работа и обучение в електронна среда от разстояние

Правилник за защита на личните данни в ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

Годишен план на ЧСУ "Константин-Кирил Философ" за учебната 2022/2023 година

План за изучаване правилата на БДП за учебната 2022/2023 година

Мерки за повишаване качеството на образование за учебната 2022-2023 година

Училищен план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и

повишаване на грамотността през периода 2022-2023

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация - Приложение №1

Устав на ученическия съвет при ЧСУ "Константин-Кирил Философ"

 

БЛАНКИ


Заявление за кандидатстване в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ /онлайн/

Заявление за записване в ЧСУ „Константин-Кирил Философ“

Заявление за отсъствия по семейни причини - до 3 дни

Заявление за отсъствие по семейни причини - до 7 дни

Заявление за достъп до обществена информация

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.