Декември 2022

Предстоящи събития

Прием за учебната 2023-2024 година

Ръководството ви информира

Отъствия от училище

Отъствия от училище

Във връзка с  въведената от  Министерството на образованието и науката електронна информационна система за ежемесечен контрол на отсъствията на учениците, напомняме за начина на извиняване на отсъствията, включително и вида на документа, който се представя.

При отсъствие по здравословни причини, след връщане на ученика в училище, се представя медицински документ, издаден от общопрактикуващия лекар или неотложен кабинет.

При отсъствие поради участие на ученика в състезание, конкурс, олимпиада, фестивал, концерт, спектакъл, изложба и други – след връщането си в училище, ученикът трябва да представи на класния ръководител документ (с подпис, печат), с който се потвърждава участието му. Документът трябва да е издаден от организатора на дейността, от институцията, от името на която участва или от спортния клуб, в който членува, и да е с потвърждение от родител.

При отсъствие по семейни причини до 3 дни – заявлението се подава от родител.

При отсъствие по семейни причини до 7 дни – заявлението се подава от родител.

При липса на коректно попълнен медицински документ и/или потвърждение от родител отсъствията се определят по неуважителни причини.

Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.