Ръководството ви информира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Август 2022
ЧСУ  “Константин-Кирил Философ“ вече е със статут на иновативно училище

ЧСУ “Константин-Кирил Философ“ вече е със статут на иновативно училище

30.08.2022

„ЧСУ  “Константин-Кирил Философ“- дигитално училище: Развитие на умението на 21 век чрез  LEGO и роботика в учебния процес “. Това е проектът, одобрен от МОН и утвърден от Министерски съвет, чрез който образователната институция получава статут на иновативно училище за учебната 2022/23 година.

Проектът цели учебният процес да бъде атрактивен, децата да развиват аналитично мислене и екипна работа. На базата на това знанията се усвояват трайно и бързо, защото са базирани на личен опит, с  гъвкава междупредметна връзка.

Основната цел на въвеждането на LEGO® Education в образователния процес е чрез интегриране на игрови модел на обучение да се подпомогне придобиването на ключовия пакет от компетентности.

 

Въвеждането на LEGO® Education в образователния процес е провокирано от желанието ни да отговорим на съвременните изисквания на деца, родители и учители за модерно, иновативно и качествено образование, което да подготви учениците за предизвикателствата на XXI век. Фокусът ни ще бъде върху изграждане на междупредметни връзки чрез подходите „учене чрез игра“, „учене чрез правене“ и „ролеви игри“, които по увлекателен начин ангажират вниманието на децата и спомагат за овладяване в дълбочина на учебния материал. Целта е постигане на функционална грамотност на учениците от начален етап. Уменията ще бъдат ключови за преминаване към проектно-базираното и STEM обучение в прогимназиален етап.

Обучението чрез образователните решения на LEGO® Education ще обхване всички ученици от 1 до 4 клас за период от 4 учебни години, като през всяка следваща учебна година ще се надграждат знанията от предходната. То ще се осъществява приоритетно в часовете по БЕЛ, Околен свят, Човекът и природата, Компютърно моделиране, както и в часовете за БДП. За целта училището разполага с образователните комлекти LEGO® Education Build Me "Emotions", LEGO® Education StoryTales и LEGO® Education SPIKE™ Essential.

Обучението чрез LEGO® Education ще се осъществява в редовните часове. За целта е създаден специален LEGO® Education кабинет, където под формата на игра децата ще усвояват нови знания и ще развиват различни умения.

Резултатите ще бъдат измервани чрез пряко демонстриране на новите знания и умения, отборни игри и състезания, изложби и презентации.

Родителите ще получават актуална информация за успеваемостта на учениците в проектните дейности.

Чрез иновативната форма може да се изготвят макети, да се записват презентации и тестове и да се качват в интернет пространството, за да станат общодостъпни. Емоционалната ангажираност от страна на деца, родители, учители и обществени институции е в основата на създаване на занимания за проблемни теми - екология,  безопасност по пътищата​, умение за общуване.

Новите технологии LEGO® Education и роботика ще направят уроците по-интересни, ще мотивират ученици и учители. Очаква се това да доведе до по-високи постижения в усвояването не само на учебното съдържание, но и съпричастност към глобалните проблеми, които се отнасят до опазване на природата и здравето на хората. Всичко това очакваме да възпита бъдещи лидери, с активна гражданска позиция.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.