Ръководството ви информира

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Февруари 2023
Училището получи максималната оценка - Много добра,  от Националния инспекторат по образование

Училището получи максималната оценка - Много добра, от Националния инспекторат по образование

27.02.2023

 

ЧСУ „Константин-Кирил Философ“ получи максималната оценка – Много добра, от Националния инспекторат по образование за всички инспектирани области. Докладът представя резултатите от проведената в периода 18.01. 2023 г. – 24.02.2023 г. инспекция на три области в училището: „Образователен процес“, „Управление“ и „Институционална среда“.

 

Област за инспектиране

Качествена оценка

„Образователен процес“

Много добра (80,88%)

„Управление“

Много добра (82,14%)

„Институционална среда

Много добра (87,50%)

 

Инспектиращият екип оценява в максимална степен ефективността на взаимодействието в процеса на обучение. „В часовете се използват традиционни и иновативни методи на преподаване и техники за учене. Осигурен е достъп на всеки ученик до споделени електронни ресурси в Google Classroom, като активно се работи в облачно пространство с персоналните таблети iPad, с които разполагат всички ученици и учители. Пълноценно се използват възможностите на интерактивна дъска и интерактивни дисплеи за представяне на учебното съдържание, демонстрации и решаване на поставените задачи от учениците. Прилага се индивидуален и диференциран подход във висока степен.“

При анализа на критерия  „Прилагане на компетентностния подход в процеса на обучение, училището също получава много висока оценка, като в доклада е подчертано, че  „учениците демонстрират развити дигитални компетентности във висока степен, както и умения за създаване на дигитално съдържание, но ползват и готово, предоставено от учителя. В попълнените въпросници повечето от учениците посочват, че ученето е интересно и достъпно, прилагат се съвременни начини за преподаване, самостоятелно стигат до решения и си помагат в съвместната работа.“ Инспектиращият екип отбелязва, че учениците се мотивират за активно участие в образователния процес.

В доклада се подчертава още, че родителите са удовлетворени от възможностите, които предлага училището и от разнообразните инициативи, в които участват децата им.  Учениците изразяват мнение, че винаги разчитат на учителите си за консултации, включително и през обедната почивка. Родителите одобряват възможността учителите да консултират учениците и по електронна поща, както и да отговорят на въпроси на учениците, свързани с подготовката им. Осигурените дигитални ресурси подпомагат учениците както в процеса на обучение, така и в провеждането на консултации и в рамките на извънкласните занимания.

Инспекторите оценяват високо прилагането на методи на преподаване, които водят до формиране на ключови компетентности.

„Образователният процес е целенасочен и организиран, с ясна практическа насоченост на заннието и формиране на умения чрез ефективно управление на класа. Педагогическите специалисти поставят задачи на учениците, които водят до формиране на критично, логическо и творческо мислене. Моделират се практически ситуации, като основа за формиране и развитие на ключови компетентности, приоритетно се прилага проектно-базираното обучение, застъпено като самостоятелна работа. Осигурява се разнообразие от дейности по интереси, които допринасят за интегрирано овладяване на компетентности и развиване на творчеството извън общообразователната подготовка“, се подчертава в доклада.

В срещата с инспектиращия екип учениците споделят, че средата в училището е позитивна, изразяват удовлетворение от факта, че учителите се отнасят към тях спокойно и добронамерено, което ги стимулира и мотивира да учат и да се чувстват добре в училище. При проява на дребни недоразумения учителите намират начин за неутрализирането им, като включват учениците в екипни задачи и по този начин се преодоляват негативните емоции. „Всички участници в образователния процес се чувстват спокойни и уверени в училището и осъществяват екипно планирането и реализирането на дейности и инициативи.

Осигурена е безопасна и здравословна среда с ефективен пропускателен режим“, се казва в заключителната част на доклада.

Според оценителите екипът на Частно средно училище „Константин-Кирил Философ“, град София прилага ефективна стратегия за осигуряване на високо качество на образованието и личностното развитие на учениците, като поставя акцент на интегрирането на информационните и комуникационните технологии в образователния процес, формиране на ключови компетентности у учениците, развитие на практическите им умения. Изгражда се  лидерство и общност между участниците в образователния процес – условия за успешна личностна, социална и професионална реализация на учениците, се казва в доклада на екипа на Националния инспекторат по образование към МОН.

 

Пълния текст на Доклада можете да прочетете ТУК.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 от 29
Copyright © 2020 ЧСУ "Константин-Кирил Философ".
Всички права запазени.